اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

Sura Ar-Rum

Allaho Maloningojo, Gailestingojo vardu        

1.Alif. Liam. Mym.

2.Pralaimėjo Romėnai

3.žemiausioje žemėje, o po savo pralaimėjimo jie laimės.

4.Po keletos metų. Allahui priklauso sprendimas prieš tai ir po to. Tą dieną apsidžiaugs tikintys,

5.pergale su Allaho pagalba. Jis dovanoja pergalę kam panori, Jis-Galingas, Gailestingas!

6.Tai-Allaho pažadas. Allah nekeičia Savo pažado, tačiau dauguma žmonių to nežino!

7.Jie tik žino matomą pasaulietiško gyvenimo pusę, o aplaidūs Paskutiniam gyvenimui.

8.Ar jie nepamąsto apie pačius save! Juk Allah sukūrė dangaus aukštybes ir žemę bei tai kas tarp jų, tik dėl tiesos ir iki nustatyto laiko. Iš ties daugelis iš žmonių netiki susitikimu su jų Viešpačiu!

9.Ar nekeliavo jie žemėje, tegu pažiūri , kokia buvo baigtis tų, kurie gyveno prieš juos! Anie buvo stipresni už juos jėga, arė žemę ir statė joje gyvenvietes daugiau negu pastatė jie. Pas juos atėjo pranašai su aiškiais ženklais. Allah nebuvo neteisingu jiems, tačiau jie patys buvo neteisingi savo atžvilgiu.

10.Paskui, baigtis tų, kurie darė blogį, tapo blogiu už tai, kad jie apšmeižė Allaho ženklus ir tyčiojosi iš jų.

11.Allah pradeda kūrinį paskui jį atkuria, paskui pas Jį būsite sugrąžinti.

12.Tą dieną, kai ateis paskutinė Valanda, nusivils nusikaltėliai.

13.Jų išgalvoti bendrininkai negalės užstoti jų ir jie netikės savo bendrininkais.

14.Tą dieną, kai ateis Valanda, jie išsiskirs.

15.Tie, kurie įtikėjo ir darė gerus darbus, bus Rojaus sode pamaloninti.

16.Iš tiesų, kurie nepatikėjo ir apšmeižė Mūsų ženklus bei susitikimą Paskutiniame gyvenime,-tokie bus įvesti bausmėn.

17.Šlovė Allahui, kai jūs sulaukiate vakaro ir ryto!

18.Šlovė Jam dangaus aukštybėse ir žemėje, vakare po saulėlydžio ir kai sulaukiate vidudienio! 

19.Jis išveda gyvą iš mirusio ir gyvą padaro mirusiu: atgaivina žemę po jos mirties. Taip ir jūs būsite išvesti (mirusieji iš žemės)!

20.Iš Jo ženklų-tai, kad Jis sukūrė iš žemės pirmą iš jūsų (Adomą), o paskui jūs-žmonės pasklidote.

21.Iš Jo ženklų-tai, jog Jis sukūrė jums žmonas, kad jūs gyventumėte su jomis, padarė tarp jūsų meilę ir malonę. Iš ties tame-ženklai žmonėms pamąstantiems!

22.Iš Jo ženklų-dangaus aukštybių ir žemės sukūrimas, jūsų kalbų ir spalvų skirtumas. Iš ties tame-ženklai žinantiems!

23.Iš Jo ženklų-jūsų miegas naktį ir dienos metu, bei jūsų pastangos ieškant Jo malonės. Iš ties tame-ženklas klausantiems žmonėms!

24.Iš Jo ženklų-kai Jis parodo jums žaibą dėl baimės ir vilties, atsiunčia dalimis iš dangaus vandenį ir atgaivina žemę po jos mirties. Iš ties tame-ženklas žmonėms apmąstantiems!

25.Iš Jo ženklų-tai, kad dangus ir žemė egzistuoja Jo įsakymu. O kai Jis pašauks jus kvietimu išeiti iš žemės,-tada jūs ir išeisite.

26.Jam priklauso viskas, kas dangaus aukštybėse ir žemėje; visi Jam paklusnūs.

27.Jis-tas, Kuris pradėjo kūrinį, paskui atkartoja jį, tai Jam dar lengviau. Jam priklauso aukščiausi atributai dangaus aukštybėse ir žemėje. Jis-Galingas, Išmintingas.

28.Jis kaip pavyzdį jums pateikė jus pačius. Ar yra bendrininkų pas jus valdant savo vergus, kuo apdovanojome jus, ir jūs lygūs tame,- jie bijo jų, kaip pačių jūsų?! Taip išaiškiname ženklus žmonėms mąstantiems!

29.Tie, kurie neteisūs seka savo aistromis, nepasiremdami žiniomis. Kas gali tokį išvesti į kelią tiesos, kai Allah paklaidino jį?! Jie neturės pagalbininkų!

30.Nukreipk savo veidą į tikrą religiją! Allaho nustatyta prigimtis, kurią Jis nustatė žmonėms. Nėra pakeitimo Jo kūriniui. Tai tiesi religija, tačiau dauguma žmonių to nežino!

31.Kreipkitės į Jį ir baiminkitės Jo (bausmės), atlikite maldą ir nebūkite stabmeldžiais!

32.Tie, kurie susiskaldė į grupes religijoje ir tapo sektomis, visi iš jų grupėje laimingi tuo, kas pas juos.

33.Kai žmones paliečia sunkumai, jie kviečia savo Viešpatį paklusdami Jam, o kai duodama jiems pajusti malonė nuo Jo,- grupė iš jų priskiria savo Viešpačiui bendrininkus.

34.Jie netiki tuo, ką davėme jiems. Tegu pasitenkina, greitai jie sužinos!

35.Ar atsiuntėme jiems įrodymą ir jis kalba jiems apie tai, ką jie priskiria Jam į bendrininkus?! 

36.Jei duodame žmonėms pajusti malonę, jie džiaugiasi ja. O jei jie gauna blogį už tai, ką įvykdė jų rankos,- tada jie nusivilia.

37.Ar jie nemato, jog iš ties Allah suteikia apsčiai pragyvenimo dalį kam panori ir nustato. Iš ties tame-ženklas tikintiems žmonėms!

38.Palik artimajam priklausančią jam teisę, ir vargšui, ir keliautojui! Tai geriausia tiems, kurie nori užsitarnauti Allaho malonę. Būtent tokie yra laimingi.

39.Tai, ką davėte iš savo turto, kad gauti pelną iš žmonių pinigų, tai pas Allahą jų atlygis nepadidėja, o tai ką paaukojate iš Zakiato ir tuo norite užsitarnauti Allaho malonę, tai tokiems dvigubas atlygis.

40.Allah-tas,Kuris sukūrė jus, paskui apdovanojo pragyvenimu, paskui skirs jums mirtį, paskui prikels jus. Ar yra tarp jūsų bendrininkų, kas gali padaryti iš to nors mažą dalelę?!Šlovė Jam ir tik Jis aukščiau visko, ką jūs prilyginate Jam!

41.Pakilo žemėje blogis, sausumoje ir jūroje, tai už tai, ką įvykdė žmonių rankos,jog jie pajustų tai, ką padarė, galbūt jie sugrįš į tikėjimą…

42.Sakyk:”-Pakeliaukite žeme ir pažiūrėkite, koks galas buvo tų, kurie gyveno prieš jus.“ Dauguma jų buvo stabmeldžiais.

43.Atsuk veidą tiesiai religijai, prieš tai kol neatėjo diena, kai nebus sugražinimo nuo Allaho. Tą Dieną  jie  bus išsiskyrę.

44.Kas nepatikėjo-prieš jį patį liudys jo netikėjimas, o kas darė gerą, tai jiems patiems tai bus paruošta.  

45.Kad Jis atlygintų tiems, kurie įtikėjo ir darė gerus darbus iš Savo malonės. Iš ties Jis nemyli netikinčių.

46.Iš Jo ženklų- siunčia Jis vėjus atnešančius gėrį, kad duotų pajusti jums iš Savo malonės, kad plauktų laivai Jo paliepimu, jog jūs surastumėte dalį pragyvenimui iš Jo malonės, gal jūs padėkosite...

47.Atsiuntėme dar prieš tave pranašus jų tautoms. Jie atėjo su aiškiais ženklais, tačiau anie atmetė juos, todėl atkeršijome už tai, kuo jie prasikalto.Nes Mes privalome iš ties padėti tikintiems.

48.Allah-tas, Kuris siunčia vėjus, kurie stumia debesis. Jis išsklaido juos danguje kaip panorėjęs, paskui padalina dalimis ir tu matai kaip lietus krenta iš jų ir jis pasiekia iš tarnų tuos, kam panorėjo atsiųsti,-tada jie džiaugiasi.

49.Nors prieš tai, kai buvo atsiųstas jis, jie buvo nusivylę.

50.Pažiūrėk į Allaho malonės apraiškas; kaip Jis atgaivina žemę po jos mirties! Iš ties tame ženklas, jog Jis - iš mirusiųjų prikėlėjas ir sugebantis padaryti viską!

51.O jeigu atsiustumėm vėją deginantį ir jie tai (gyvūniją) pamatytų  pageltusią, tačiau net ir po to jie būtų netikinčiais.

52.Juk tu negali priversti girdėti mirusiųjų, ir negali priversti “kurčius“girdėti kvietimą, kada jie nusisuka nusigręždami.

53.Ir tu neišvesi į tiesų kelią“aklųjų“ iš jų paklydimų. Tu tik gali priversti klausyti tuos, kurie tiki Mūsų ženklais ir yra nuolankūs.

54.Allah-tas, Kuris sukūrė jus iš silpno kūrinio, paskui po silpnumo davė jums jėgos, o paskui po stiprumo padarė vėl silpnais ir jūs pražilote. Jis kuria ką panori. Jis-Žinantis, Galingas.

55.Kai ateis atsiskaitymo Valanda, prisiekinės nusikaltėliai, jog jie prabuvo nedaugiau kaip valandą (šiame gyvenime). Taip pat jie išgalvojo šmeižtą.

56.Pasakys tie, kuriems duotos žinios ir tikėjimas:“-Jūs prabuvote tiek, kiek nustatyta Allaho knygoje iki Prisikėlimo dienos.Štai ta Prisikėlimo diena, tačiau jūs to nežinojote.“

57.Tą dieną neatneš naudos neteisingiems jų atsiprašymas ir jie nebus grąžinti.

58.Pateikėme šiame Korane žmonėms visokių palyginimų (pavyzdžių). O jei tu ateitum su ženklu pas juos, būtinai pasakytų tie, kurie netiki:“-Jūs tikrai-melagiai.“

59.Taip Allah užantspauduoja ant širdžių tų, kurie nežino.

60.Būk kantrus! Juk Allah pažadas-tiesa, ir tegu nejaudina tavęs tie, kurie nėra įsitikinę

 
Atgal