اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

Sura Saba

 

1.Šlovė Allah,kuriam priklauso viskas,kas danguje ir kas ant žemės,ir būsimame gyvenime šlovė Jam.Jis Išmintingas,visa matantis!

 

2.Jis žino kas įeina į žemę ir kas išeina iš jos:kas nusileidžia iš dangaus ir kas pakyla į jį.Jis Mielaširdingas,Atleidžiantis.

 

3.Netikintys sako:''Neateis Ta diena!''Sakyk:Ateis Ta Diena!Prisiekiu savo Viešpačiu,Matančiu slapčiausia:-nuo Jo niekas nepasislėps, nei mažiausia dulkelė esanti danguje ar ant  žemės,nei mažesnė už ją ar didesnė už ją,niekas ko nebūtų (aiškioje) Knygoje.

 

4.Juk Jis ( Allah) atlygins tiems,kurie tikėjo ir dorai elgėsi.Būtent jiems yra  paruoštas atleidimas ir dosnus atlygis.

 

5.O tiems,kurie neigė Mūsų ajatus bandydami juos apšmeižti,paruošta kankinanti(žeminanti) bausmė.

 

6.Tie,kuriems suteiktas žinojimas,žino  tai kas siųsta tau,  nuo tavo Viešpačio yra tiesa,kuri veda prie Didžiojo,Garbingojo.(kelio)

 

7. Netikintys  sako:''Leiskite mes parodysime jums vyrą kuris, esąs sako, kad poto kai jūs subyrėsite į gabalėlius jūs išnaujo atgimsite''?

 

8.Argi jis išgalvojo melą apie Allah,ar jis išprotėjęs(apsėstas).Visai ne.Tai tie,kurie netiki būsimu gyvenimu,bus  nubausti ir rasis giliame paklidyme.

 

9.Nejaugi jie nemato to,kas priešais juos ir kas už jų danguje ir ant žemės?Jeigu tik Mes panorėsime,priversime žemę praryti juos arba staigiai nuleisim gabalėlį (dalį) dangaus.Juk tai ženklas-kiekvienam atgailaujančiam vergui.

 

10.Mes suteikėme Davudui malonę ir įsakėme:''O kalnai!Šlovinkite Mane kartu su juo(Davudu).Ir jūs pauksčiai (taip pat šlovinkite)''.Mes geležį  minkšta padarėme  (jam).

 

11.ir įsakėme:''Iškalk  tinkančius šarvus,kurie būtų nepriekaištingi(atliktų savo svarbą).Ir darykite tik gerus darbus(elkites dorai).Juk Aš viską Matantis.

 

12.Mes (paleidome) Salamonui veją,kuris vienu rytiniu dvelktelėjimu nuskriejo pirmyn visą mėnesio(pūtimo)kelią,ir taip pat atgal vienu naktiniu dvelktelėjimu (tokį pat kelia). Mes privertėme tekėti vario šaltinius.Ir dalis džinų dirbo jam,įsakius jų Viešpačiui.O tiems,kurie nepaklūsta mūsų įsakymams.Mes duosime pajusti ugninę bausmę.

 

13.Jie sukuria tai,ką jis pageidauja:nišas,statulas,taures,didžiules kaip vandenynai,sunkius indus.Mes įsakėme Davudo giminei:''parodykite dekingumą''. Bet maža kuris yra Man dėkingas.

 

14.Kuomet atėjo (Salamonui) mirties valanda,niekas net nesusigaude,kad jis mirė. tol kol  žemėje gyvenantyskirminai nepradejo graužti jo lazdos ir jis nukrito. Tik tada džinai susiprato,jeigu jie būtų matę,tai kas yra slapčiausia,jie nebūtų puolę į žeminančią bausmę.

 

15.Šibos(sabaicu) gyvenvietėje buvo du sodai  kaip ženklas - iš kairės ir iš dešinės.Ir buvo jiems pasakyta:''Valgykite, tai ką jums suteikė jūsų Viešpats ir dėkokite Jam.Jūsų šalis nuostabi-Viešpats Gailestingas!

 

16.Bet jie nepakluso-ir mes nubaudėme juos pasiųsdami ant jų potvynį,prasilaužusią užtvanką ir du  jų sodus pakeitėme kitais dvejais sodais su karčiais vaisiais ir lotosais  kai kur.

 

17.Taip mes juos nubaudėme už jų neitikėjimą,argi mes baudžiame kurį nors,išskyrus nedėkinguosius?

 

18.Tarp miestų ir jų,kuriuos Mes palaiminome,kuriuos Mes išdėliojome(išstatėme) tam tikrais atstumais ir nustatėme nuotolį vienas nuo kito ir pasakėme: ''Keliaukite jais (iš vieno į kitą) ir dieną ir naktį be baimės.

 

19.Jie pasakė:''O Viešpatie!''Padidink (prailgink) atstumus tarp mūsų sustojimų kelionėse'' Jie nesąžiningai pasielgė patys su savimi .Ištiesų tai ženklas kiekvienam-kuris yra  kantrus ir dėkingas.

 

20.Jie patvirtino šėtono nuomonę(pasiulymą) apie juos,kuomet jie pasekė paskui jį,išskyrus nedaugelį (nuoširdžiai) tikinčius.

 

21.Jis neturėjo valdžios(galios) ant jų (o Mes suteikėme jam galimybę,kad išbandytų žmones),tam kad atskirti tuos kurie tiki būsimuoju gyvenimu ir tuos kurie abejoja. Tavo Viešpats visos esybės saugotojas.

 

22.Sakyk (Muhammad):''Kvieskite tuos vietoj Allah,kuriuos jūs manote esant dievams''Jie( bejėgiai) neturi galios ne per mažiausią dulkelę esančią danguje ir ant žemės, ir neturi Jis tarp jų sau lugių(panašiu)!O jiems(netikintiesiems) nepadės niekas.

 

23.Niekieno užtarimas priešais Jį neatneš naudos,išskyrus tuos,kam tai bus leista. Kuomet baimė paliks jų širdis/sielas(prieš Teismo dieną), jie paklaus (tų,kuriems leista užtarti):Ką gi pasakė  jūsų Viešpats?''Jie atsakys:''Tiesą! Juk Jis Išaukštintas,Didis''.

 

24.Paklausk (Muhammad):''Kas jus  apdalina maistu iš dangaus ir žemes''.Ir (pats) atsakyk:''Allah! ištiesų vieni iš mūsų yra tiesiame kelyje, kiti yra aiškiame  klystkelyje''.

 

25.Sakyk:''Jūsų neklaus apie  mūsų nuodėmes(kurias mes  padarėme),ir  mūsų neklaus apie tai ką  jūs darote''.

 

26.Sakyk:''Mūsų Viešpats sušauks mus visus (Teismo dieną),o poto sąžinigai  teis mus visus.Juk Jis Visamatantis (sąžiningas)Teisėjas''.

 

27.Sakyk:''Nurodykite man tuos,kuriuos jūs lyginate su Juo?''O ne! Jis-Allah,Visagalis,Išmintingas!''

 

28.Mes pasiuntėme  visiems žmonėms be išimčių tave (Muhammad) kaip pranašu ir pranešėju gerų žinių,bet dauguma(didžioji dalis) žmonių negali šito suprast.

 

29.Ir klausia jie:''Kuomet gi ateis ta žadėtoji valanda,jeigu jūs sakote tiesą?''

 

30.Atsakyk:''Numatyta (jums) diena kurios jūs negalite nei pagreitinti,nei atidėti nė valandai''.

 

31.Tie kurie neitikėjo sakys:''Mes niekada nepatikėsime nei šiuo Koranu,nei tuo kas buvo iki jo''.Jeigu tik tu matytum netikinčiuosius, kuomet jie stovės priešais Viešpatį atsakydami vieni kitiems žodžiais.Silpnesnieiji sakys aukštesniems (pasipūtėliams šiame pasaulyje): ''Jeigu ne jūs,mes beabejonės būtume įtikėję''.

 

32.Tie kurie (pasipūtėliai) užėmę aukštesnius postus atsakys silpnesniems:''Argi mes išvedėme jus is tiesos kelio,tuomet kai jis buvo nurodytas jums? Visai ne,paprasčiausiai jūs buvote nusidėjeliai''.

 

33.Silnesnieji  sakys jiems(pasipūtėliams):''Ne! Tai jūsų pinklės rezgamos dienomis ir naktimis supančiojo mus ir liepė priskirti partnerius Allah.

Pamatę kankynes(kančias) nuslėps savo apgailestavimus.Mes uždėjome (metalinius) pančius ant netikinčiujų kaklų.Argi jiems nėra  atlyginama tik už tai,kaip jie elgėsi?

 

34.Į bet kokią vietą Mes būtume besiuntę pranašus,turtuoliai kalbėjo:''Ištiesų,mes netikime tuo,su kuo jūs siųstas!''

 

35.Taip pat jie sakė:''Mes turime daugiau turto ir vaikų,ir mūsų nebaus''.

 

36.Sakyk (Muhammad):''Ištiesų,mano Viešpats prailgina arba sutrumpina likimą kam panorėjęs,bet dauguma to nemato.

 

37.Nei jūsų turtai,nei jūsų vaikai nepriartins jūsų iki Mūsų,jeigu tik jūs buvote tikintysis ir sąžiningas.

Tokiems žmonėms bus padaugintas(padvigubintas) atlygis už tai,kaip jie elgėsi,ir rasis jie  saugiausiuose rūmuose.

 

38.O tie,kurie bando paneigti(nuslopinti) mūsų ženklus ir pažeminti (pranašus),bus nustumti į bausmę.

 

39.Sakyk (Muhammad):''Mano Viešpats prailgina arba sutrumpina likimą savo vergų,kurių panorėjęs.Tą ką jūs paaukojate,Jis atgal  viską jums atiduota(išdalina) ,ir Jis pats Dosniausias iš tų,kuris suteikia (maistą/pragyvenimui).

 

40.(Atsimink,Muhammad) tą dieną,kuomet Jis sušauks (netikinčiuosius) visus,o vėliau pasakys angelams:''Tai jie (žmonės) garbino jus?''

 

41.Angelai  atsakys:''Šlovė Tau!Tu mūsų saugotojas,o ne jie!Jie garbino džinus ir dauguma  tikėjo jais!''

 

42.Tą dieną Allah pasakys:''Šiandiena jūs vieni kitiems negalite nei pakenkti,nei padaryti gera''.Mes Pasakysime netikintiesiems:''Tad pajauskite kančias,kurias jūs neigėte!''

 

43.Kuomet jiems yra  skaitomi aiškiausi ajatai jie sako:''Šis vyras-paprasčiausiai nori sulaikyti(atkalbėti) jus nuo to,ką garbino jūsų tėvai''.Jie (taip pat) sako:''Šis( Koranas)-nekas kita,kaip išgalvotas melas''.O tie kurie nepatikėjo tiesa,kuri  jiems pasirodė prieš akis sako:''Tai (Koranas) aiškiausi burtai''.

 

44.Mes nesiuntėme jiems Šv.Rastų (Knygų),kuriuos jie galėjo išmokti,ir nesiuntėme jiems iki tavęs pranašų.

 

45.Tos (tautos) kurios buvo iki jų,taip pat nepripažino (pranašų).Jie (Mekkos daugiadieviai) negavo net dešimtadalio  to,ką Mes siuntėme jiems,tačiau vistiek Mano pranašus priskyrė melagiams(apsišaukėliais).Kaip (žiauriai) Aš juos nubaudžiau.(Kokia žiauri buvo mano bausmė).

 

46.Sakyk (Muhammad):''Aš jus kviečiu tik dėl vieno:stokitės prieš Allah po du ir po vieną,o poto gerai pamąstykite-(ir jūs įsitikinsite) kad jūsų draugužis visai neapsėstas( ne nenormalus) o paprasčiausias pranašas,norintis  jus  įspėti apie kankinančią bausmę''.

 

47.Sakyk:''Aš nereikalauju iš jūsų atlygio,lai jis pasiliekas su jumis: Atlygį gausiu aš tik iš Allah.Juk tik Jis liūdytojas viso kas egzistuoja''.

 

48.Sakyk:''Ištiesų mano Viešpats stulbinatis (Stebinantis) tiesa.Jis matantis slapčiausia!''

 

49.Sakyk:''Pasirodė tiesa,o melas nepasirodys,ir nebesugryž''.

 

50.Sakyk:''Jeigu aš klystu,tai nuo to tik blogiau man!Jeigu aš teisingame kelyje,tai tik dėka to,ką man suteikė Viešpats savo atkleidime!Ištiesų Jis-viską Girdintis,Artimas.

 

51.Jeigu tik tu būtum matęs kaip jie bus išsigandę (Teismo diena).Jie negalės išsigelbėti ir bus sulaikyti netoliese.

 

52.Jie suriks(sušuks):''Mes įtikėjome tuo! Bet pasiekimas (atgailavimas tikėjime) jiems pasirodys labai tolimas.

 

53.Jie juk netikėjo  ir anksčiau ir spėliojo (abejojo) tuo kas slapčiausia,kas  buvo nutolę nuo jų.

 

54.Bet tarp jų ir tarp jų norų yra pertvara,taip kaip buvo padaryta ir anksčiau panašiems į juos.Ištiesų jie buvo įtartiniausiose (nerimaujančiose) abejonėse.

 

 
Atgal