اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

Sura Lukman

Allaho Maloningojo, Gailestingojo vardu

1.Alif.Liam.Mym.

2.Tai yra išmintingos Knygos ajatai.

3.Vadovavimasis ir malonė geradariams.

4.Kurie atlieka maldą, aukoja iš savo santaupų ir yra  įsitikinę Paskutiniu gyvenimu.

5.Tokie seka vadovavimusi nuo jų Viešpačio. Tokie yra laimingi.

6.Tarp žmonių yra toks, kuris perka lengvabūdiškas kalbas, kad nukreiptų žmones nuo Allaho vadovavimosi, be jokio žinojimo, ir išjuokia Korano eilutes.Tokiems paruošta žeminanti bausmė.

7.Kai jam skaitomos Mūsų eilutės, jis nusisuka pasididžiavęs lyg negirdėtų jų, lyg iš ties jo ausys būtų apkurtusios. Pranešk jam apie žeminančią bausmę Pragare.

8.Iš ties tiems, kurie įtikėjo ir darė gerus darbus, paruošti sodai malonės.

9.Jie pasiliks juose amžinai. Allaho pažadas-tiesa. Jis-Galingas, Išmintingas.

10.Jis sukūrė dangaus aukštybes be ramsčių, jūs matote jas, žemėje įtvirtino kalnus tvirtus, kad ji nejudėtų su jumis, paskleidė joje visokių gyvunų bei atsiuntėme iš dangaus vandenį ir išauginome joje garbingų rūšių augalus.

11.Toks yra Allaho kūrinys! Parodykite ką sukūrė tie, kuriuos jūs garbinate be Jo! Iš ties neteisingieji-aiškiame paklydime.

12.Lukmaną apdovanojome išmintimi ir pasakėme:“-Dėkok Allahui! Tas kuris dėkoja, taip elgiasi savo labui, o tas, kuris netiki kenkia tik sau, juk iš ties Allah-Turtingas, Šlovingas.

13.Paskui Lukman pasakė savo sūnui:“-Mano sūneli, nepriskirk Allahui bendrininkų! Iš ties stabmeldystė yra didelis neteisingumas!”

14.Įsakėme žmogui būti geru savo gimdytojams. Motina nešioja jį jausdama išsekimą po išsekimo, po dviejų žindymo metų atitraukia jį nuo krūtinės. Žmogau, padėkok Man ir savo gimdytojams, juk pas Mane galutinis atvykimas.

15.O jei tėvai kovos su tavim, kad priskirtum Man bendrininkus, apie kuriuos tau neduota jokių žinių, tai nepaklusk jiems! Elkis gerai su jais šiame gyvenime ir sek keliu tų, kurie pakluso Man. Pasakui pas Mane jūsų sugrįžimas ir Aš pranešiu jums ką padarėte.

16.Lukman pasakė:“-Mano sūneli, net jei kažkas bus panašaus į garstyčios grudelį, uolos viduje ar dangaus aukštybėse, ar žemėje, Allah žino apie tai. Iš ties Allah-Maloningas, Žinantis.

17.Mano sūneli, atlik maldą, įsakinėk gera daryti ir drausk smerktiną, kantriu būk jei užklupo tave bėda! Iš tiesų, tai ryžto išraiška darbuose.

18.Nenusuk savo veido nuo žmonių iš pasididžiavimo ir nevaikščiok žeme išpuikęs! Iš ties Allah nemėgsta kiekvieno pasipūtusio pagyrūno.

19.Eik nuolankia eisena ir pritildyk savo balsą, nes iš ties nemaloniausias balsas yra asilo balsas.“

20.Ar jūs nematote, jog Allah iš ties įtvirtino jums tai, kas dangaus aukštybėse ir žemėje bei pilnai apdovanojo jus Savo malonėmis, matomomis ir paslėptomis. Tačiau tarp žmonių yra tas, kuris ginčijasi apie Allahą, neturėdamas žinių, be vadovavimosi, be apšviečiančios Knygos.

21.Kai jiems sakoma:“-Sekite tuo, kas atsiųsta Allaho.“- jie atsako:“-Ne! Mes seksime tuo, kuo sekė mūsų tėvai.“ Net jei šėtonas kviečia juos į Ugnies kančias?!

22.Kas pakluso Allahui ir buvo geradariu, tas atsirėmė į patikimą atramą, o galutinis reikalų sprendimas pas Allahą.

23.O kas nepatikėjo, tai tegu tavęs neliūdina jo netikėjimas. Pas Mus sugrįžimas ir pranešime jiems ką jie darė. Iš ties Allah žinantis kas žmonių krutinėse.

24.Leidžiame naudotis malonumais jiems trumpam, paskui įvesime juos į baisią bausmę.

25.Jei jų paklaustum, kas sukūrė dangaus aukštybes ir žemę, jie būtinai atsakytų: “-Allah“. Sakyk:“-Šlovė Allahui!”.Tačiau dauguma jų nežino.

26.Allahui priklauso viskas, kas dangaus aukštybėse ir žemėje.Iš ties Allah-Turtingas, Šlovingas.

27.Jei visi žemės medžiai virstų rašomomis priemonėmis, o už vienos jūros rašalo būtų dar septynios jūros, net ir tada neišsektų Allaho žodžiai. Iš ties Allah-Galingas,Išmintingas.

28.Jūsų visų sukūrimas ir prikėlimas, kaip vienos sielos (sukūrimas). Iš ties Allah-Girdintis, Matantis.

29.Ar nematai, jog Allah prailgina dieną, sutrumpindamas naktį, o prailgina naktį, sutrumpindamas dieną. Įtvirtino saulę ir mėnulį, kiekvienas juda nustatytu laiku. Iš tiesų, Allah žinantis ką jūs veikiate.

30.Nes Allah iš ties Jis-Tiesa, o ką garbinate be Jo yra melas. Būtent Allah yra Aukščiausias, Didingiausias.

31.Ar nematai, jog Allaho malonės valia plaukia laivai jūroje, kad Jis parodytų jums Savo ženklus?!

32.Kai juos uždengia banga lyg kalno šešėlis, jie šaukiasi Allaho nuoširdžiai Jo religijoje. Kai Jis išgelbėja juos, išvesdamas į sausumą, tarp jų atsiranda pusiau tikintis, o atmeta Mūsų ženklus kiekvienas nedėkingas, netikintis.

33.O žmonės, baiminkitės jūsų Viešpaties (bausmės), bei bijokite tos dienos, kai tėvas negalės padėti savo vaikui, ir vaikas nepadės tėvui niekuo. Iš ties Allaho pažadas tiesa ir tegu jūsų nesuvilioja šis pasaulietinis gyvenimas ir nesuvilioja tas, kuris vilioja prisidengdamas Allahu.

34.Iš tiesų, Allah žino Valandos atėjimo laiką. Jis atsiunčia lietų ir žino kas įsčiose. Nė viena siela nežino ką gaus rytoj, ir nė viena siela nežino kokioje žemėje numirs. Iš ties tik Allah viską žino

 
Atgal